Przyznano dotacje na projekty muzyczne


Gdynia co roku czeka na kreatywne propozycje wydarzeń kulturalnych, które pomogą integrować i aktywizować mieszkańców. Na takie działania miasto przeznacza część środków z budżetu. Są one rozdzielane w ramach otwartego konkursu ofert. Mogli wziąć w nim udział organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które chcą współtworzyć życie kulturalne miasta i działać na rzecz lokalnej społeczności.

Celem otwartych konkursów ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury zgodnych z priorytetami opisanymi w Programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

W tym roku, oprócz tradycyjnego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, ogłoszono jeszcze dodatkowe konkursy w poszczególnych obszarach tematycznych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań:

– Projekty muzyczne (edukacja i projekty kulturalne) – 150 000

Do konkursu zgłoszonych zostało 19 ofert złożonych przez 16 podmiotów. 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych.
Całkowita wnioskowana kwota dotacji wynosiła: 509 538,00 zł.
Środki do dyspozycji: 150 000 zł.

Oferty opiniowali członkowie Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 7322/24/VIII/P z 30 stycznia 2024 r.

Zgodnie z wynikiem prac Komisji przyznano się dotacje dla 7 projektów, realizowanych przez 6 różnych organizacji, w taki sposób, że wykorzystana zostaje całkowita pula środków przeznaczonych na konkurs.

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2024 – projekty muzyczne, przyznaje się dotacje w sposób następujący:

1) Fundacja „Polihymnia” – 8. Dni Muzyki Wokalnej w Gdyni – 89,00 pkt, 29 050 zł;

2) Pomorskie Stowarzyszenie „MUSICA SACRA” – Wieczory z muzyką organową 2024 – kontynuacja zadania – 80,50 pkt, 10 950,00 zł;

3)  Stowarzyszenie Halo Kultura – Můzyczny Tôrg – cykl koncertów nowej muzyki kaszubskiej w Halo Kultura – 78,83 pkt, 25 000 zł;

4)  Fundacja Pura – Ogródki dźwiękowe – cykl koncertów w przestrzeni dzielnic Gdyni – 77,17 pkt, 25 000 zł;

5)  Fundacja 4 sztuki, Wolność Kosmos Improwizacja 2024 – 74,33 pkt, 20 000 zł;

6)  Stowarzyszenie Halo Kultura – Antonina Car x Nika Jurczuk – nowe, elektroakustyczne światło na kultywowane przez pokolenia tradycje muzyczne – 74,33 zł, 20 000 zł;

7) Fundacja Teatru Czwarte Miasto – 98 lat gdyńskiej muzyki – 73,50 pkt, 20 000 zł.