Programy grantowe miasta Gdyni na rok 2023


Gdynia co roku czeka na kreatywne propozycje wydarzeń kulturalnych, które pomogą integrować i aktywizować mieszkańców. Na takie działania miasto przeznacza część środków z budżetu. Są one rozdzielane w ramach otwartego konkursu ofert. Mogą brać w nim udział organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które chcą współtworzyć życie kulturalne miasta i działać na rzecz lokalnej społeczności.

Celem otwartych konkursów ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury zgodnych z priorytetami opisanymi w Programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

Oprócz tradycyjnego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, miasto Gdynia wprowadza jeszcze trzy dodatkowe konkursy w poszczególnych obszarach tematycznych. Do konkursów będą mogły zgłaszać się NGOsy poprzez system Witkac. Więcej szczegółów i informacji podamy na początku 2023 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań:

– Projekty filmowe (edukacja i projekty kulturalne) – 200 000

– Projekty muzyczne (edukacja i projekty kulturalne)- 110 000

– Projekty muzyczne (wydawnictwa muzyczne, nagrania) – 90 000

– Zadania publiczne z zakresu kultury 465 000

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert www.witkac.pl.

Jeśli chodzi o zadania publiczne z zakresu kultury, termin składania ofert w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni wyznacza się do 4 stycznia 2023 roku (środa).

Oferty na realizację zadania w ramach konkursu mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji działających wspólnie.

Oferty mogą być składane przez podmioty spoza Gdyni, pod warunkiem, że projekty są realizowane na rzecz mieszkańców Gdyni.

Oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w tym konkursie.Szczegółowe informacje na temat konkursów sądostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni.