Otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2023 – projekty filmowe


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2023 – projekty filmowe – edukacja i projekty kulturalne

PREZYDENT MIASTA GDYNI
ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2023 – projekty filmowe – edukacja i projekty kulturalne

Konkurs organizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327.t.j.).

1. Strategiczne cele konkursu, rodzaj zadań:

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną, odpowiadające na jej potrzeby i wzbogacające życie kulturalne Gdyni – w dziedzinie filmu.

Cel zadania:
Kulturalna rewitalizacja określonych w projekcie przestrzeni miejskich poprzez adekwatne do potrzeb lokalnych społeczności działania, angażujące mieszkańców do regularnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez działania z zakresu filmu. 

Pożądane cechy projektu:

Perspektywa aktywnego udziału mieszkańców w realizowanym działaniu.

Dodatkowy opis priorytetu:

  • wydarzenia z zakresu kultury filmowej (warsztaty, działania edukacyjne i społeczne) mające na celu budowanie społeczności lokalnej poprzez czynne angażowanie i integrowanie mieszkańców (budowanie poczucia przynależności, współodpowiedzialności i solidarności),
  • działania realizowane z uwzględnieniem perspektywicznej działalności lokalnych animatorów kultury oraz wykorzystujące potencjał amatorskich twórców filmowych,
  • „projekty wspólne”, tj. realizowane we współpracy z lokalnymi ośrodkami, np. przystaniami, bibliotekami, artystami, przedsiębiorcami, Radami Dzielnic, wspólnotami mieszkaniowymi, placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, żłobki) itd. ze szczególnym uwzględnieniem działań na obszarach wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych,
  • budowanie marki Gdyni jako członka Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie filmu.

Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury zgodnych z priorytetami opisanymi w Programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi. 

W konkursie mogą brać udział wyłącznie projekty filmowe z zakresu edukacji i projektów kulturalnych.

Ponadto, z uwagi na fakt, że 6 września 2021 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020. 1062.t.j. z późn. zm.) – m. in. regulacje z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 6 tej ustawy, które nakładają na Wykonawcę zadania publicznego oraz na ogłaszającego konkurs obowiązki związane z zapewnieniem dostępności takim osobom, przygotowując ofertę należy brać pod uwagę te minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opisane w art. 6 w/w ustawy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury w roku 2023 na projekty filmowe – edukację i projekty kulturalne – Miasto Gdynia przeznaczyło kwotę 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 30% puli środków, jakie są do dyspozycji w konkursie, czyli kwoty 60 000 zł.

Szczegóły: https://bip.um.gdynia.pl/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-kultury-w-roku-2023-projekty-filmowe-edukacja-i-projekty-kulturalne,581839