Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2023 dotyczących wydawnictw muzycznych


PREZYDENT MIASTA GDYNI
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2023 dotyczących wydawnictw muzycznych.

Konkurs organizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327.t.j.).

1. Strategiczne cele konkursu, rodzaj zadań:
Realizacja projektów muzycznych w zakresie wsparcia wydawnictw i nagrań przez lokalnych twórców.

Cel zadania:
Wsparcie lokalnych twórców w realizacji projektów z zakresu wydawnictw muzycznych i nagrań. 

Pożądane cechy projektu:

Perspektywa aktywnego udziału lokalnych twórców w realizowanym działaniu.

Dodatkowy opis priorytetu:

  • działania realizowane z uwzględnieniem perspektywicznej działalności lokalnych twórców kultury oraz wykorzystujące potencjał wydawniczy gdyńskich artystów i działaczy kultury,
  • wydawnictwa muzyczne podkreślające wartości budowania poczucia przynależności, współodpowiedzialności i solidarności,
  • „projekty wspólne”, tj. realizowane we współpracy z lokalnymi ośrodkami, np. dzielnicowymi ośrodkami kultury, bibliotekami, rzemieślnikami, przedsiębiorcami, Radami Dzielnic, wspólnotami mieszkaniowymi, placówkami oświatowymi.

Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury, dotyczących wydawnictw muzycznych, zgodnych z priorytetami opisanymi w Programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

Konkurs dotyczy wsparcia wydawnictw i nagrań muzycznych.

Z konkursu wyłączone są edukacyjne i koncertowe projekty muzyczne – ponieważ na nie zostaną ogłoszone odrębne konkursy.

Ponadto, z uwagi na fakt, że 6 września 2021 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020. 1062.t.j. z późn. zm.) – m. in. regulacje z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 6 tej ustawy, które nakładają na Wykonawcę zadania publicznego oraz na ogłaszającego konkurs obowiązki związane z zapewnieniem dostępności takim osobom, przygotowując ofertę należy brać pod uwagę te minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opisane w art. 6 w/w ustawy.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury w roku 2023 Miasto Gdynia przeznaczyło kwotę 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 1/9 puli środków, jakie są do dyspozycji w konkursie, czyli 10 000 zł.

Termin składania ofert w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni wyznacza się do 23 lutego 2023 roku. 

Szczegóły: https://bip.um.gdynia.pl/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-kultury-w-roku-2023-dotyczacych-wydawnictw-muzycznych,581842