Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2023 – projekty muzyczne – edukacja i projekty kulturalne


PREZYDENT MIASTA GDYNI
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2023 – projekty muzyczne – edukacja i projekty kulturalne

Konkurs organizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327.t.j.).

1. Strategiczne cele konkursu, rodzaj zadań:

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną, odpowiadające na jej potrzeby i wzbogacające życie kulturalne Gdyni – w dziedzinie muzyki.

Cel zadania:
Kulturalna rewitalizacja określonych w projekcie przestrzeni miejskich poprzez adekwatne do potrzeb lokalnych społeczności działania, angażujące mieszkańców do regularnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Pożądane cechy projektu:

Perspektywa aktywnego udziału mieszkańców w realizowanym działaniu.

Dodatkowy opis priorytetu:

  • działania realizowane z uwzględnieniem perspektywicznej działalności lokalnych animatorów kultury oraz wykorzystujące potencjał amatorskiego ruchu artystycznego,
  • wydarzenia (warsztaty, działania edukacyjne i społeczne) mające na celu kulturalną rewitalizację miasta, przede wszystkim poprzez czynne angażowanie i integrowanie lokalnych społeczności (budowanie poczucia przynależności, współodpowiedzialności i solidarności),
  • projekty wspólne, tj. realizowane we współpracy z lokalnymi ośrodkami, np. dzielnicowymi ośrodkami kultury, bibliotekami, rzemieślnikami, przedsiębiorcami, Radami Dzielnic, wspólnotami mieszkaniowymi, placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, żłobki) itd. ze szczególnym uwzględnieniem działań na obszarach wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych.

Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury zgodnych z priorytetami opisanymi w Programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie projekty muzyczne z zakresu edukacji i projektów kulturalnych, z wyjątkiem wydawnictw muzycznych / nagrań, na których realizację ogłoszony zostanie odrębny konkurs.

Ponadto, z uwagi na fakt, że 6 września 2021 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020. 1062.t.j. z późn. zm.) – m.in. regulacje z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 6 tej ustawy, które nakładają na Wykonawcę zadania publicznego oraz na ogłaszającego konkurs obowiązki związane z zapewnieniem dostępności takim osobom, przygotowując ofertę należy brać pod uwagę te minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opisane w art. 6 w/w ustawy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury w roku 2023 na projekty muzyczne – edukację i projekty kulturalne – Miasto Gdynia przeznaczyło kwotę 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 30% puli środków, jakie są do dyspozycji w konkursie, czyli kwoty 33 000 zł.

Termin składania ofert w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni wyznacza się do 20 lutego 2023 roku. 

Szczegóły: https://bip.um.gdynia.pl/otwarte-konkursy-ofert,2185/otwarty-konkurs-ofert-na-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-kultury-w-roku-2023-projekty-muzyczne-edukacja-i-projekty-kulturalne,581833