Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2022


PREZYDENT MIASTA GDYNI

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2022.

Szczegóły >>> ogloszeniegrantykultura2022BIP

Konkurs organizowany jest na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057.t.j.).

 1. Strategiczne cele konkursu:

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną, odpowiadające na jej potrzeby i wzbogacające życie kulturalne dzielnic Gdyni.

Cel zadania:

Kulturalna rewitalizacja określonych w projekcie przestrzeni miejskich poprzez adekwatne do potrzeb lokalnych społeczności działania, angażujące mieszkańców do regularnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Pożądane cechy projektu:

Perspektywa aktywnego udziału mieszkańców w realizowanym działaniu.

Dodatkowy opis priorytetu:

 • działania realizowane z uwzględnieniem perspektywicznej działalności lokalnych animatorów kultury oraz wykorzystujące potencjał amatorskiego ruchu artystycznego,
 • wydarzenia (warsztaty, działania edukacyjne i społeczne) mające na celu „kulturalną rewitalizację” dzielnic, przede wszystkim poprzez czynne angażowanie i integrowanie lokalnych społeczności (budowanie poczucia przynależności, współodpowiedzialności i solidarności),
 • „projekty wspólne”, tj. realizowane we współpracy z lokalnymi ośrodkami, np. dzielnicowymi ośrodkami kultury, bibliotekami, rzemieślnikami, przedsiębiorcami, Radami Dzielnic, wspólnotami mieszkaniowymi, placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, żłobki) itd. ze szczególnym uwzględnieniem działań na obszarach wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych

Celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury zgodnych z priorytetami opisanymi w rocznym Programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi:

 1. a) organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów, organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki i tradycji;
 2. b) kultywowanie lokalnej tradycji – gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury;
 3. c) wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, w tym działalności lokalnych twórców i animatorów kultury, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym;
 4. d) wspieranie działań zmierzających do popularyzacji twórczości lokalnych twórców i działalności animatorów kultury;
 5. e) edukacja kulturowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwijanie kompetencji kulturowych i artystycznych.

Ponadto, z uwagi na fakt, że 6 września br. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020. 1062.t.j. z późn. zm.) – m. in. regulacje z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 6 tej ustawy, które nakładają na Wykonawcę zadania publicznego oraz na ogłaszającego konkurs obowiązki związane z zapewnieniem dostępności takim osobom, przygotowując ofertę należy brać pod uwagę te minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opisane w art. 6 w/w ustawy.

 1. Wysokość środków publicznych na realizację zadań:

Na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury w roku 2022 Miasto Gdynia przeznaczyło kwotę 465 000 zł (słownie:  czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).  

Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 1/3 puli środków, jakie są do dyspozycji w konkursie, czyli 155 000 zł.

 1. 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1) Oferty na realizację zadania w ramach konkursu mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji działających wspólnie.

2) Oferty mogą być składane przez podmioty spoza Gdyni, pod warunkiem, że projekty są realizowane na rzecz mieszkańców Gdyni.

3) Dotacje nie mogą być przeznaczone na:

 1. a) koszty niezwiązane z zadaniem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące,
 2. b) dotowanie zadań dofinansowanych przez miasto Gdynia z innego tytułu,
 3. c) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 4. d) zakup budynków, lokali lub gruntów, zakup środków trwałych,
 5. e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 6. f) finansowanie kosztów działalność gospodarczej podmiotów, działalność polityczną lub religijną.

4) Oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w tym konkursie. Złożenie więcej niż dwie oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego oferenta.