Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gdyńskiego Centrum Kultury


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gdyńskiego Centrum Kultury z siedzibą: ul. Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia.
Gdyńskie Centrum Kultury  jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasta Gdyni. Kandydat wyłoniony w wyniku konkursu zostanie powołany na stanowisko dyrektora na okres 4 lat.

REGULAMIN KONKURSU NA DYREKTORA GDYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

§ 1. Formalne kryteria kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagane kwalifikacje:
1) udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny);
2) udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym: w instytucjach kultury, w administracji publicznej w zakresie dotyczącym działalności kulturalnej lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą, naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe
w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym;
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) złożenie kompletu wymaganych w §3 i §4 dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu.

§ 2. Preferowani będą uczestnicy konkursu, którzy wykażą się:
1) znajomością problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury;
2) znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych w zakresie kultury, administracji oraz przepisów prawa w zakresie działalności kulturalnej;
3) znajomością zagadnień związanych z organizacją i działalnością Gdyńskiego Centrum Kultury oraz Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030;
4) osiągnięciami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów kulturalnych;
5) doświadczeniem w prowadzeniu projektów kulturalnych;
6) zdolnościami organizatorskimi;
7) dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego.

§ 3. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do złożenia:
1) życiorysu zawodowego ze wskazaniem okresów zatrudnienia na stanowiskach, o których mowa § 1 pkt 2;
2) koncepcji programowej rozwoju Gdyńskiego Centrum Kultury opracowanej na okres czterech lat, o objętości maksymalnie 10 stron wydruku w formacie A4, zawierającej:
a) wskazanie linii rozwoju Gdyńskiego Centrum Kultury, w tym koncepcji programowej, badawczej i wizerunkowej;
b) założenia organizacyjne obejmujące strukturę organizacyjną i podział kompetencji kadry zarządczej Gdyńskiego Centrum Kultury;
c) założenia polityki finansowej uwzględniającej możliwości budżetowe Gdyńskiego Centrum Kultury i środki zewnętrzne;
d) jednostronicowe streszczenie koncepcji, wraz ze zgodą na jej upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu.

§ 4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych:
1) pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu, zawierające podstawowe dane osobowe, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe umożliwiające sprawną komunikację np. adres korespondencyjny/adres e-mail/numer telefonu, a w przypadku dostarczenia dodatkowo danych innych niż wymagane, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w ofercie;
2) kopie dokumentów poświadczających staż pracy, posiadane doświadczenie i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia z obecnego miejsca pracy, certyfikaty, świadectwa itp.);
3) oświadczenie uczestnika konkursu o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w § 1 pkt 3;
4) oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych.

§ 5. Informacje dodatkowe
1. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i nanoszenia stosownych poprawek.
2. Do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.
3. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
4. Nie złożenie kompletu dokumentów określonych w §3-4 lub złożenie ich po terminie określonym w § 8 ust. 1 stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.
5. Na prośbę uczestnika konkursu otrzyma on od Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno-finansowe działalności Gdyńskiego Centrum Kultury, składający się ze statutu, regulaminu organizacyjnego oraz informacji o budżecie instytucji w 2022 roku.
6. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z regulaminem konkursu można otrzymać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
7. Informacji o konkursie udziela: Małgorzata Kraszewska, Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni, tel. 58 527 49 08, e-mail: m.kraszewska@gdynia.pl.

§ 6. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Gdyni powoła Komisję Konkursową, określając jej skład, zadania oraz regulamin pracy.

§ 7. 1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na dyrektora Gdyńskiego Centrum Kultury – nie otwierać” oraz podanym imieniem, nazwiskiem i adresem korespondencyjnym należy kierować na adres:

Wydział Kultury
Urząd Miasta Gdyni
ul. 10 lutego 24
81-364 Gdynia

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub Kancelarii w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 lutego 24.
2. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

§ 8. 1. Nieprzekraczalny termin składania ofert – 18 marca 2022 roku. Podany termin dotyczy również ofert nadsyłanych pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego
2. Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego posiedzenia komisji konkursowej.
3. Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów, które obejmują:
1) otwarcie ofert i ocenienie ich pod względem formalnym;
2) rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili kryteria formalne.
4. Komisja ma prawo skontaktować się z wybranymi kandydatami.
5. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego – 30 kwietnia 2022 roku.
6. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani w sposób uwzględniający wskazane przez nich dane kontaktowe.

info:
https://bip.um.gdynia.pl/komunikaty,108/ogloszenie-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-gdynskiego-centrum-kultury,570460