Konkurs na dyrektora Muzeum Miasta Gdyni


Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni z siedzibą: ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia.

Muzeum Miasta Gdyni jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasta Gdyni. Kandydat wyłoniony w wyniku konkursu zostanie powołany na stanowisko dyrektora na okres 4 lat.

REGULAMIN KONKURSU NA DYREKTORA MUZEUM MIASTA GDYNI

§ 1. Formalne kryteria kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagane kwalifikacje:
1)      udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny);
2)      udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym);
3)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe;
4)      nieposzlakowana opinia;
5)      złożenie kompletu wymaganych w §3 i §4 dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu.

§ 2. Preferowani będą uczestnicy konkursu, którzy wykażą się:
1)      znajomością problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury, w szczególności muzeów;
2)      znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych w zakresie kultury, administracji oraz przepisów prawa w zakresie działalności kulturalnej;
3)      znajomością zagadnień związanych z organizacją i działalnością Muzeum Miasta Gdyni oraz Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030;
4)      osiągnięciami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów kulturalnych;
5)      doświadczeniem w prowadzeniu działalności muzeów;
6)      zdolnościami organizatorskimi;
7)      dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego.

§ 3. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do złożenia:
1)      życiorysu zawodowego ze wskazaniem okresów zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną albo ze wskazaniem co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym;
2)      koncepcji programowej rozwoju Muzeum Miasta Gdyni opracowanej na okres czterech lat, o objętości maksymalnie 10 stron wydruku w formacie A4, zawierającej:
a)      wskazanie linii rozwoju Muzeum, w tym koncepcji wystawienniczej, badawczej i wizerunkowej;
b)      założenia organizacyjne obejmujące strukturę organizacyjną i podział kompetencji kadry zarządczej Muzeum;
c)      założenia polityki finansowej uwzględniającej możliwości budżetowe Muzeum i środki zewnętrzne;
d)     jednostronicowe streszczenie koncepcji, wraz ze zgodą na jej upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu.

§ 4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych:
1)            pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu, zawierające podstawowe dane osobowe, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe umożliwiające sprawną komunikację np. adres korespondencyjny/adres e-mail/numer telefonu, a w przypadku dostarczenia dodatkowo danych innych niż wymagane, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w ofercie;
2)            kopie dokumentów poświadczających staż pracy, posiadane doświadczenie i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia z obecnego miejsca pracy, certyfikaty, świadectwa itp.);
3)            aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy;
4)            aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
5)            oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych.

§ 5. Informacje dodatkowe
1. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i nanoszenia stosownych poprawek.
2. Do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.
3. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.
4. Nie złożenie kompletu dokumentów określonych w §3-4 lub złożenie ich po terminie określonym w § 8 ust. 1 stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.
5. Na prośbę uczestnika konkursu otrzyma on od Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Miasta Gdyni, składający się ze statutu, regulaminu organizacyjnego oraz informacji o budżecie instytucji w 2020 roku.
6. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z regulaminem konkursu można otrzymać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
7. Informacji o konkursie udziela: Małgorzata Kraszewska, Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni, tel. 58 527 49 08, e-mail: m.kraszewska@gdynia.pl.

§ 6. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Gdyni powoła Komisję Konkursową, określając jej skład, zadania oraz regulamin pracy.

§ 7. 1. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na dyrektora Muzeum Miasta Gdyni – nie otwierać” oraz podanym imieniem, nazwiskiem i adresem korespondencyjnym należy kierować na adres:

Wydział Kultury
Urząd Miasta Gdyni
ul. 10 lutego 24
81-364 Gdynia

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub Kancelarii w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 lutego 24.
2. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

§ 8. 1. Nieprzekraczalny termin składania ofert – 3 kwietnia 2020 roku. Podany termin dotyczy również ofert nadsyłanych pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego
2. Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego posiedzenia komisji konkursowej.
3. Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów, które obejmują:
1) otwarcie ofert i ocenienie ich pod względem formalnym;
2) rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili kryteria formalne.
4. Komisja ma prawo skontaktować się z wybranymi kandydatami.
5. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego – 15 maja 2020 roku.
6. O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani w sposób uwzględniający wskazane przez nich dane kontaktowe.