previous arrow
next arrow
Slider
wydarzenie
Konkurs grantowy
11.11 - 04.12.2019
wstęp: inne
Brak kategorii

Konkurs grantowy

Brak kategorii

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2020

PREZYDENT MIASTA GDYNI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2020.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688.j.t. z późn. zm.).

1. Strategiczne cele konkursu:

Strategicznym celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie zadań publicznych z zakresu kultury zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w rocznym Programie współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, czyli:

a) organizacja festiwali, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów, organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji oraz innych wydarzeń w zakresie kultury, sztuki i tradycji;
b) kultywowanie lokalnej tradycji – gdyńskiej, kaszubskiej i pomorskiej oraz ochrona dóbr kultury;
c) wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, w tym działalności lokalnych twórców i animatorów kultury, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym;
d) wspieranie działań zmierzających do popularyzacji twórczości lokalnych twórców i działalności animatorów kultury;
e) edukacja kulturowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozwijanie kompetencji kulturowych i artystycznych.

Preferowane będą zadania realizowane w dzielnicach Gdyni, poza ścisłym centrum miasta. Takie, których celem jest włączenie mieszkańców Gdyni w proces tworzenia końcowego efektu, udział i zaangażowanie uczestników zadania. Zadania powinny w swoim opisie pokazywać metody angażowania Gdynian, rozwijania ich kompetencji kulturalnych i kulturowych, przełamywania barier ograniczających ich udział w życiu kulturalnym miasta. Zadania powinny zachęcać mieszkańców Gdyni do współtworzenia kultury miasta i uczestniczenia w wydarzeniach i działaniach kulturalnych, wspólnym działaniu na rzecz ożywiania przestrzeni publicznej. Wskazane jest aby w pkt III.5 oferty Oferent dodatkowo ocenił, wskazał i opisał ewentualne ryzyka związane z realizacją zadania i osiągnięciem oczekiwanych rezultatów.

2.      Wysokość środków publicznych na realizację zadań:

Na realizację zadań w roku 2020 Miasto Gdynia przeznaczyło kwotę  465 000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 1/3 puli środków, jakie są do dyspozycji w konkursie, czyli 155 000 zł.
Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia to znaczy udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1) Uprawnionymi do składania ofert są podmioty, które prowadzą działalność pożytku publicznego i których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688. j.t. z późn. zm.) tj:
a)      organizacje pozarządowe w rozumieniu cytowanej wyżej ustawy
b)      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

2) Oferty mogą być składane przez podmioty spoza Gdyni, pod warunkiem, że realizowane są na rzecz mieszkańców Gdyni.

3) Dotacje nie mogą być przeznaczone na:
a) koszty niezwiązane z zadaniem oraz koszty pokryte przez inne podmioty dofinansowujące,
b) dotowanie zadań dofinansowanych przez miasto Gdynia z innego tytułu,
c) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
d) zakup nieruchomości, wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych,
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f) finansowanie kosztów działalność gospodarczej, politycznej lub religijnej.

4) Oferent może złożyć maksymalnie 3 oferty w tym konkursie. Złożenie więcej niż 3 oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego oferenta.

4.      Reguły składania ofert:

1) Obowiązują wzory ofert z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań w wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

2) Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora naboru ofert www.witkac.pl. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. Na składanym potwierdzeniu należy umieścić informację, iż jest ono kierowane na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika/pełnomocników, pełnomocnictwo do podpisania oferty musi zostać dołączone do składanego potwierdzenia złożenia oferty.

3) Do oferty należy załączyć jako skany w generatorze www.witkac.pl:
a) aktualny to znaczy zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty, odpis z KRS lub pobrany ze strony www.ms.gov.pl, ewentualnie inny aktualny dokument z rejestru lub ewidencji, stanowiący o podstawie działalności oferenta,
b) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
c) umowę zawartą między organizacjami lub innymi uprawnionymi podmiotami – w przypadku złożenia oferty wspólnej – określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania oraz sposób reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną,
d) wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt ma być realizowany.

4)     Złożenie oferty w sposób inny niż określony w pkt 1 jest równoznaczne z jej odrzuceniem.
5)     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
6)     Dotacje otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

Termin składania ofert w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni upływa  5 grudnia 2019 roku (czwartek).
Decyduje data wpływu oferty, nie decyduje data stempla pocztowego.
W przypadku przesyłania pocztą potwierdzenie złożenia oferty należy kierować na adres:
Wydział Kultury
Urząd Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

5. Terminy i warunki realizacji zadań publicznych:

1) Konkurs obejmuje zadania, których realizacja zakończy się 31 grudnia 2020 roku.

2) Realizacja zadań zleconych wyłonionych w drodze niniejszego konkursu następuje po zawarciu umów z podmiotami, które złożyły ofertę na ich realizację. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przed zawarciem umowy organizator konkursu może zażądać od Oferentów zaświadczeń dotyczących rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatkowych.

3) Oferent musi zadeklarować w kosztorysie zadania procentowy udział innych środków finansowych w wysokości co najmniej 1 procent finansowej wartości projektu.

4) W trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 10 procent wymagają uprzedniej pisemnej zgody organizatora konkursu. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Podobnie mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.

5) Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru z Rozporządzenia Ministra Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić w generatorze www.witkac.pl oraz dostarczyć w formie papierowej do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni wydrukowane z systemu potwierdzenie złożenia sprawozdania, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.

6) Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień do sprawozdania.

7) Przyznane środki finansowe podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.

8) Kontrola prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, to znaczy przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację zadania. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni mogą badań dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnych lub złożenia pisemnych informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

9) Zasady kontroli oraz konsekwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania zostaną określone w umowie.

10) Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lipca 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395.j.t. z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

11) Oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, jeżeli przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej. Przygotowując aktualizację kosztorysu, oferent może za zgodą Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni zmniejszyć zakres rzeczowy, ale bez odstąpienia od osiągnięcia celów zadania i realizacji jego istotnych działań. Nie może też zwiększyć procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania. Aktualizacji dokonuje się w generatorze www.witkac.pl

12) Czynność wykonywana przez jedną osobę nie może być jednocześnie częściowo finansowana z dotacji lub z innych środków finansowych, a częściowo wykonywana w ramach pracy społecznej członków lub świadczeń wolontariuszy.

13) Podanie informacji o udziale wkładu osobowego i rzeczowego w kosztorysie jest obowiązkowe. Dowody poniesienia kosztów z wkładu osobowego i rzeczowego powinny być przechowywane przez Oferenta podobnie jak dokumenty finansowe przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym oferent zrealizował zadanie publiczne.

6. Tryb i kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez Wydział Kultury oraz pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni, złożoną z tej samej liczby przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Gdyni i przez Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

2) Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

a) Oferty złożone do konkursu zostaną poddane ocenie formalnej.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
– złożone przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie zgodnie z niniejszym ogłoszeniem;
– złożone poprzez elektroniczny generator naboru ofert www.witkac.pl i kancelarię ogólną (potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli) na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione;
– zawierające komplet niezbędnych załączników (w generatorze www.witkac.pl jako skany):
aktualny to znaczy zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty, odpis z KRS lub pobrany ze strony www.ms.gov.pl, ewentualnie inny aktualny dokument z rejestru lub ewidencji, stanowiący o podstawie działalności oferenta.
pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji)
umowę zawartą między organizacjami lub innymi uprawnionymi podmiotami – w przypadku złożenia oferty wspólnej – określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania oraz sposób reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną,
wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt ma być realizowany;
– złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym;
– zgodne z zapisami ogłoszenia o konkursie co do wysokości dotacji oraz czasu realizacji oferty.

b) Oferty spełniające wymogi formalne zostaną skierowane do oceny merytorycznej wg kryteriów określonych w Karcie Oceny Oferty:
– kryteria oceny ustawowej (można uzyskać łącznie do 60 punktów):
ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta –  TAK/NIE;
analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) – do 5 punktów;
ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – do 15 punktów;
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – do 10 punktów;
ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – do 30 punktów.

– kryteria oceny dodatkowej (można uzyskać łącznie do 40 punktów):
oryginalna i spójna koncepcji zadania, walory artystyczne, znaczenie kulturotwórcze bądź edukacyjne – do 10 punktów;
atrakcyjność projektu – do 15 punktów;
współpraca z innymi podmiotami w ramach projektu – do 15 punktów.

3) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w styczniu 2020 roku.

4) Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie Zarządzenia Prezydent Miasta Gdyni, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, o której mowa w pkt 1. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów, szczegółowo określających warunki realizacji zadań. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

5) Wyniki konkursu – z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji – zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.gdynia.pl, w generatorze www.witkac.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta  Gdyni.

6) Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji oraz ich wysokości nie przysługuje żaden tryb odwoławczy.

7)     Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu pozostaną w aktach Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

8) Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku niezgłoszenia żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie oraz do przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu. Organizator konkursu zastrzega sobie również prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

Informacji udziela: Olga Krzyżyńska – Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni, Konsulat Kultury ul. Jana z Kolna 25, Gdynia, pokój 103, tel. 0 58 527 49 17.