NGO Mały grant

Małe granty 2014

PREZYDENT MIASTA GDYNI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2014.

 Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010.234.1536 z późn. zm.).

1. Rodzaj zadania:
Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2014 w szczególności:
– projekty literackie,
– projekty filmowe,
– projekty teatralne i taneczne,
– wydarzenia artystyczne animujące lokalne środowisko artystyczne, z zakresu sztuk wizualnych, muzyki oraz edukacji do kultury.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 
Przewidywana wysokość środków w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2014 rok na realizację zadań objętych konkursem wynosi 50 000 zł.
Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji, przy czym wysokość udzielonej dotacji nie może przekroczyć 8 000 (słownie: osiem tysięcy) złotych na jedno zadanie.

3. Zasady przyznawania dotacji:
1) spełnienie przez oferenta warunków zapisanych w ustawie i ogłoszeniu
2) merytoryczna wartość oferty, w tym: określenie celu projektu, harmonogram działań, opis działań promocyjnych, korzyści dla lokalnego środowiska wynikające z realizacji projektu, możliwości kontynuacji zadania, współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu,
3) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, udział innych źródeł finansowania, spójność budżetu z harmonogramem działań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) możliwość realizacji zadania, tzn.: baza lokalowa, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
5) określenie sposobu rekrutacji uczestników, definicja grupy odbiorców i ich liczba,
6) w przypadku organizacji, które realizowały zlecone zadania publiczne w latach poprzednich – analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Terminy i warunki realizacji zadania:
1) Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.
2) Zadania mogą być realizowane przez podmioty spoza Gdyni, ale zawsze na rzecz mieszkańców Gdyni.
3) Data zakończenia realizacji zadania – do 31 grudnia 2014 roku.
4) Dotacje nie mogą być przeznaczone na:
a. dotowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Miasta Gdyni z innego tytułu,
b. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f. działalność polityczną lub religijną.

5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. Na ofercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Termin składania ofert upływa z dniem 28 sierpnia 2014 roku. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1) spełnienie przez oferenta warunków zapisanych w ustawie i ogłoszeniu
2) merytoryczna wartość oferty, w tym: określenie celu projektu, harmonogram działań, opis działań promocyjnych, korzyści dla lokalnego środowiska wynikające z realizacji projektu, możliwości kontynuacji zadania, współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektu,
3) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w tym: koszt realizacji zadania, wysokość wkładu własnego, udział innych źródeł finansowania, spójność budżetu z harmonogramem działań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
4) możliwość realizacji zadania, tzn.: baza lokalowa, wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków oraz kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne
5) określenie sposobu rekrutacji uczestników, definicja grupy odbiorców i ich liczba
6) w przypadku organizacji, które realizowały zlecone zadania publiczne w latach poprzednich – analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1) złożone przez podmiot uprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie,
2) przygotowane na obowiązującym formularzu i prawidłowo wypełnione,
3) zawierające komplet niezbędnych załączników,
4) złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym,
5) podpisane przez osoby zgodnie z treścią odpisu z rejestru, wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzające status prawny oferenta lub oferentów (dotyczy również załączników).

Formularz oferty można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31 lub pod adresem internetowym http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/GCOP/305_29913.html.

Wymagane załączniki do oferty: 
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być wydruk z wyszukiwarki podmiotów w KRS ze strony www.ms.gov.pl), innego rejestru lub ewidencji,
2) statut podmiotu składającego ofertę
3) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za rok 2013,
4) wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni, w których projekt będzie realizowany.

W przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć umowę o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Każda organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację podejmie Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji zadania. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września 2014 r. Wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłasza Prezydent Miasta Gdyni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl niezwłocznie po podjęciu zarządzenia.

7. Zrealizowane przez miasto Gdynia zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

– w 2012 roku:
– PALCEM PO MAPIE. SPOTKANIA Z KULTURĄ LATYNOAMERYKAŃSKĄ – 7 000, SESJA POPULARNO-NAUKOWA PT. WYSIEDLENIA POLAKÓW Z GDYNI W LATACH 1939/45 PRZEZ OKUPANTA NIEMIECKIEGO – 9 100, MULTI KULTI BAJKOWANIE – EUROPEJSKA WYPRAWA – 10 000, VII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM 2012 – 6 000, PRELEKCJE I WYKŁADY O STAREJ GDYNI W RAMACH AKCJI „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” – 2 100, GRAMY CZYLI GDYŃSKIE SPOTKANIA Z GRAMI PLANSZOWYMI – RODZINNĄ ROZRYWKĄ DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ. EDYCJA V i VI – 12 000, III MIĘDZYNARODOWE BIENNALE GRAFIKI CYFROWEJ GDYNIA 2012 – 45 000, GDYNIA PLAYGROUND „MÓWIMY BAWMY SIĘ!” – 50 000, AKCJA DEKORACJA – KASZUBSKIE INSPIRACJE – 15 000, WYSTAWY I WARSZTATY PLASTYCZNE ORAZ PRELEKCJE Z HISTORII SZTUKI – 5 000, ZBLIŻENIA. GDYNIA KULTURALNA 2012 – 35 000, DIALOGI ZE SZTUKĄ – TEATR INSTRUMENTÓW – 35 000, DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY KASZUBSKO-POMORSKIEJ W GDYNI – 6 200, 7 FESTIWAL RYTMU I OGNIA FROG W GDYNI – 50 000, V PRZEGLĄD AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH ALBATROSY 2012 – 22 750, TERAZ ANIMACJA! FESTIWAL AKTUALNEJ ANIMACJI (ANIMATION NOW FESTIVAL) – 40 000, WATCH DOCS – OBJAZDOWY FESTIWAL FILMOWY PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE – 20 000, KINO LETNIE W ORŁOWIE – 12 000, FOOTBALL FILM FESTIVAL – 20 000, GDYŃSKI SEZON CHÓRALNY CANTEMUS OMNES 2012 – 60 000, KULTYWOWANIE PIEŚNI I TAŃCÓW KASZUBSKICH POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA GDYNIA – 25 000, KULTYWOWANIE KULTURY KASZUBSKIEJ POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ CHÓRU MĘSKIEGO „DZWON KASZUBSKI” – 6 000, KONCERTY W MUZEUM MIASTA GDYNI – 45 000, X FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ ANIMA MUSICA – 35 000, CANTUS-UJ Z NAMI! – 4 700, GDYŃSKIE IMPRESJE MUZYCZNE 2012 – 45 000, UPOWSZECHNIANIE KULTURY MUZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GDYNI I OKOLIC – 25 000, ABBA SYMFONICZNIE – 19 900, WYDAWANIE CZASOPISMA „GDIŃSKO KLEKA” – 4 000, GDYŃSKA BIESIADA LITERACKA – AUTOBIOGRAFIE. SPOTKANIE Z GWIAZDAMI – 35 000, WYDANIE ROCZNIKA GDYŃSKIEGO NR 24 – 14 800, KRAKOWSKI SALON POEZJI W GDYNI – 7 000, PALEC GOMBROWICZA – 11 400, SCENA 138 – EDUKACYJNY PROJEKT ARTYSTYCZNY – 20 800.

– w 2013 roku:
DIALOGI ZE SZTUKĄ – TEATR INSTRUMENTÓW – 20 000, VI PRZEGLĄD AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH ALBATROSY – 15 000, 12.POMORSKIE WARSZTATY FILMOWE – 35 000, VII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE MALARSTWA I TKANINY UNIKATOWEJ GDYNIA 2013 – 15 000, 8 FESTIWAL RYTMU I OGNIA FROG W GDYNI – 60 000, UPOWSZECHNIANIE KULTURY MUZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GDYNI I OKOLIC – 10 000, DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY KASZUBSKO-POMORSKIEJ W GDYNI – 9 000, WARSZTATY REGIONALNE INSPIRACJE – 6 000, GDYŃSKIE IMPRESJE MUZYCZNE 2013 – 25 000, CANTUS’UJ Z NAMI JUŻ 30 LAT! – 3 000, KRAKOWSKI SALON POEZJI W GDYNI – 8 000, SCENO-SFERA – 13 000, WYSTAWY I WARSZTATY PLASTYCZNE – 5 000, PRELEKCJE I WYKŁADY O STAREJ GDYNI W RAMACH AKCJI OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – 2 100, WYDANIE ROCZNIKA GDYŃSKIEGO NR 25 – 14 800, POŁUDNIOWE SPOTKANIA MUZYCZNE – 45 000, XI FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ ANIMA MUSICA – 15 000, GDYŃSKI FESTIWAL KULTURY STUDENCKIEJ DELFINALIA 2013 – 20 000, PIF PAF MUSIC FESTIWAL 2013 – 20 000, II GDYŃSKI RAJD HISTORYCZNY – 7 000, OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KSIĄŻKI DLA DZIECI – 10 000, WĘDRUJĄCE ABECADŁO TEATRU LALEK (TEATRZYK ZAJECHAŁ) – 30 000, TEATR ZAJECHAŁ W GDYNI 2013 – 40 000, TEATR GDYNIA GŁÓWNA – PERON SKM 2013 – 20 000, GDYNIA PLAYGROUND AKCJA – 40 000.

8. Informacji udziela: Olga Krzyżyńska – Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 0 58 66 88 173.

9. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

10. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularze do pobrania:
Ankieta
Oferta
Sprawozdanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *