Granty

Otwarte konkursy ofert / granty

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, czyli tzw. granty dla organizacji pozarządowych, jest ogłaszany przez Prezydenta Miasta Gdyni co roku jesienią.

Podstawa prawna
Zasady przyznawania środków na realizację zadań publicznych określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz akty wykonawcze do niej, m.in. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Gdyńskie zasady współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (w tym zasady ubiegania się o fundusze na realizacje projektów) określa Uchwała Nr XLIII/961/10 Rady Miasta Gdyni z 26 maja 2010  roku zawierająca Wieloletni Program Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 .

Procedura
Po ogłoszeniu konkursu – w terminie w nim określonym – organizacje składają w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia, ankietę oraz ofertę realizacji zadania publicznego.

Organizacje, którym przyznane zostaną środki, zawierają z Gminą Miasta Gdyni umowę na realizację zadania.
Po zrealizowaniu zadania organizacje składają z niego sprawozdanie.

Formularze do pobrania:
Ankieta
Oferta
Sprawozdanie

W sprawie grantów skontaktuj się z:
Wydział Kultury
Urząd Miasta Gdyni
wydz.kultury@gdynia.pl
tel. 58 668 81 73 lub 58 668 81 66
(pon.-pt., 8.00-16.00).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *