Info

W związku z organizacją imprezy Sylwester w Gdyni 2015/2016 planowane są następujące utrudnienia w organizacji ruchu:

30.12.2015

Od godz. 22.00 do godz. 09.00 dnia 01.12.2016 z ruchu wyłączone będą obie boczne ślepe części ul. Skwer Kościuszki, od wysokości ul. Stefana Żeromskiego do ul. Świętojańskiej.

Wyłączenie poza okresem 31.12.2015 od godz. 15.00 do 01.12.2016 do godz. 09.00 nie będzie dotyczyło dostaw do punktów usługowych i lokali.

31.12.2015

Od godz. 06.00 do godz. 06.00 dnia 01.01.2016 do ruchu wyłączone będą kolejne fragmenty ul. Skwer Kościuszki:

– fragment na odcinku od ul. Świętojańskiej do skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego

– fragment na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Jerzego Waszyngtona

– ślepy fragment na odcinku od ul. Świętojańskiej do skrzyżowania z ul. Karola Olgierda Borchardta

Od godz. 15.00 do godz. 04.00 dnia 01.01.2016 z ruchu wyłączona będzie ul. Stefana Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Skwer Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kazimierza Pułaskiego.

Od godz. 23.45 do godz. 00.30 dnia 01.01.2016 z uwagi na pokaz sztucznych ogni z ruchu zostanie wyłączona ul. Karola Olgierda Borchardta.

_______________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, że w dniu 17.12.2015 r. w związku z obchodami rocznicy Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu przewidywane są następujące zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu drogowego:

 • w godzinach 500-730, w związku z apelem poległych i składaniem kwiatów przy Pomniku Ofiar Grudzień 70 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego Al. Solidarności, oraz prawego pasa Al. Janka Wiśniewskiego.
 • w godzinach 1730-1930, na czas przejścia uczestników uroczystości z Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa pod Pomnik Ofiar Grudnia 70 przy Urzędzie Miasta Gdyni, nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego następujących ulic:

– ul. 3 Maja ( na odcinku od ul. 10 Lutego do ul. Armii Krajowej),

– ul. Armii Krajowej (na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Świętojańskiej),

– ul. Świętojańska ( na odcinku od 10 Lutego do Al.. Piłsudskiego),

– Al. Marszałka Piłsudskiego (na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Legionów),

Wszystkich kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionej organizacji ruchu oraz o podporządkowanie się poleceniom funkcjonariuszy kierujących ruchem.

_______________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni (adres: ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia).

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni jest samorządową instytucją kultury, która w 2015 roku obchodzi 80-lecie istnienia. Kandydat wyłoniony w wyniku konkursu zostanie powołany na czas określony od dnia 2 kwietnia 2016 roku do dnia 1 kwietnia 2020 roku.

 • 1. Formalne kryteria kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagane kwalifikacje:

1) wykształcenie wyższe;

2) udokumentowane doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej 3-letni staż na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach pozarządowych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe;

4) dobry stan zdrowia;

5) nieposzlakowana opinia;

6) złożenie kompletu wymaganych w §3 i §4 dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu.

 

 • 2. Preferowani będą uczestnicy konkursu, którzy wykażą się:

1) znajomością problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury;

2) znajomością zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa zamówień publicznych w zakresie kultury, administracji oraz przepisów prawa w zakresie działalności kulturalnej;

3) osiągnięciami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów kulturalnych;

4) doświadczeniem w prowadzeniu działalności bibliotek lub ośrodków/centrów kultury;

5) zdolnościami organizatorskimi;

6) dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego.

 • 3. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do złożenia:

1) życiorysu zawodowego;

2) koncepcji programowej rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w latach 2016-2020 uwzględniającej m.in. kwestie strukturalne, finansowe i inwestycyjne (maksymalnie 10 stron wydruku w formacie A4);

3) koncepcji rozwoju wybranej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w latach 2016-2020 (maksymalnie 10 stron wydruku w formacie A4).

 • 4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnych:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe;

2) pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu zawierające podstawowe dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.)”;

3) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza medycyny pracy;

4) aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5) oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 • 5. Informacje dodatkowe:

1) uczestnik konkursu ma prawo dostępu do własnych danych osobowych i nanoszenia stosownych poprawek;

2) przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej;

3) na prośbę uczestnika konkursu otrzyma on od Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno-finansowe działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, składający się ze statutu, regulaminu organizacyjnego oraz informacji o budżecie instytucji w 2015 roku;

4) zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu można otrzymać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Gdyni;

5) informacji o konkursie udziela: Natalia Spychalska, Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni, tel. 58 668 81 71, e-mail: n.spychalska@gdynia.pl.

 • 6. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Gdyni powoła Komisję Konkursową, określając jej skład, zadania oraz regulamin pracy.
 • 7. 1. Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego posiedzenia komisji konkursowej, który wstępnie zaplanowano na dzień 15 lutego 2016 roku.
 1. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego – 7 marca 2016 roku.
 • 8. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni” oraz podanym imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego należy kierować na adres:

Wydział Kultury

Urząd Miasta Gdyni

Ul. 10 lutego 24

81-364 Gdynia

lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub Kancelarii w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 lutego 24.

 • 9. Nieprzekraczalny termin składania ofert – 5 lutego 2016 roku. Podany termin dotyczy również ofert nadsyłanych pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego.
 • 10. Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2016

__________________________________________________________________________________________________________

2015-11-12
PREZYDENT MIASTA GDYNI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2016.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118.j.t.).

 1. Rodzaj zadania:
  Konkurs obejmuje realizację projektów artystycznych w roku 2016 roku w dziedzinach kultury:
  – literatura,
  – film,
  – teatr,
  – sztuka wizualna,
  – muzyka,
  – wydarzenia interdyscyplinarne,
  – animacja lokalnego środowiska,
  – edukacja do kultury.

2) W związku z przypadającą w 2016 roku dziewięćdziesiątą rocznicą nadania Gdyni praw miejskich preferowane będą projekty, które wpisują się w najważniejsze założenia programowe obchodów 90 lat Miasta Gdyni:
1. wzmacnianie w odbiorcach poczucia tożsamości z miastem,

 1. pobudzanie mieszkańców do kreatywnego włączania w tworzenie wydarzeń,
  3. aktywizowanie mieszkańców poprzez bezpośrednie angażowanie ich w opracowywanie koncepcji lokalnego święta,
  4. tworzenie poczucia wspólnoty,
  5. tworzenie więzi międzypokoleniowych,
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
  Przewidywana wysokość środków w rezerwie celowej na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2016 rok na realizację zadań objętych konkursem wynosi 375 000 zł.
  Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
 3. Zasady przyznawania dotacji:
  1) spełnienie przez oferenta warunków formalnych zapisanych w ogłoszeniu
  2) spełnienie przez oferenta merytorycznych kryteriów oceny oferty zawartych w ogłoszeniu.
 4. Terminy i warunki realizacji zadania:
  1) Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.
  2) Zadania mogą być realizowane przez podmioty spoza Gdyni, ale zawsze na rzecz mieszkańców Gdyni.

3) Data zakończenia realizacji zadania – do 31 grudnia 2016 roku.

4) Dotacje nie mogą być przeznaczone na:
a. dotowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Miasta Gdyni z innego tytułu,
b. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f. działalność polityczną lub religijną.

 1. Termin składania ofert:
  Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. Na ofercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
  Termin składania ofert upływa z dniem 3 grudnia 2015 roku (czwartek). W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.
 2. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

Merytoryczne kryteria oceny oferty:
a) kryteria oceny strategicznej (łącznie można zdobyć do 60 punktów):
1) spójność zadania z założeniami obchodów 90-lecia Miasta Gdyni – 10 punktów

2) atrakcyjność ofert – 10 punktów
3) Spójność opisu, budżetu i harmonogramu – 10 punktów
3) Zasadność wydatków oraz sposób wyliczenia poszczególnych kosztów- 10 punktów
4) Współpraca z innymi podmiotami w ramach projektu – 10 punktów.
5) Udział środków zewnętrznych – 10 punktów

 1. b) kryteria oceny jakościowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów):
  1) ocena zakładanej wykonalności zadania (w tym: potencjał ekonomiczny wykonawcy zadania, doświadczenie w realizacji podobnych zadań, dotychczasowa współpraca z jednostką ogłaszającą konkurs, współpraca z innymi organizacjami i podmiotami, identyfikacja adresatów projektu oraz sposoby komunikowania się z nimi) – do 10 punktów
  2) trwałość/ciągłość zakładanych rezultatów realizacji zadania – utrzymanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji projektu także po jego zakończeniu – do 10 punktów
  3) adekwatność zakładanych działań względem potrzeb lokalnych – korzyści dla lokalnego środowiska – do 10 punktów
  4) zakładana efektywność wykorzystania dotacji – ocena zakładanych kosztów realizacji zadania w stosunku do celów i rezultatów – do 10 punktów.

Warunki formalne – rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1) złożone przez podmiot uprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie
2) przygotowane na obowiązującym formularzu oferty i prawidłowo wypełnione
3) zawierające komplet niezbędnych załączników:
a. aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ms.gov.pl), innego rejestru lub ewidencji
b. statut,
c. wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni w których projekt będzie realizowany
4) podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z treścią odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji
5) złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym

Formularz oferty można pobrać w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31 lub pod adresem internetowym http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/GCOP/305_29913.html

W przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć umowę o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

Każda organizacja składa jeden komplet dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, podejmie Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji zadania. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2016 r. Wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłasza Prezydent Miasta Gdyni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.gdynia.pl, niezwłocznie po podpisaniu zarządzenia.

 1. Zrealizowane przez miasto Gdynia zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

– w 2014 roku:
VII PRZEGLĄD AMATORSKICH FILMÓW UCZNIOWSKICH ALBATROSY – 20 000, KULTYWOWANIE PIEŚNI I TAŃCÓW KASZUBSKICH POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA GDYNIA – 9 000, KULTYWOWANIE KULTURY KASZUBSKIEJ POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ CHÓRU MĘSKIEGO DZWON KASZUBSKI – 2 000, DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY KASZUBSKO-POMORSKIEJ W GDYNI – 9 000, EN MARGE – 5 000, DIALOGI ZE SZTUKĄ – POLSKA W EUROPIE, EUROPA W POLSCE – 15 000, GDYŃSKI FESTIWAL CHÓRÓW AKADEMICKICH 2014 – 20 000, WYDANIE ROCZNIKA GDYŃSKIEGO nr 26 – 14 800, SCENO-SFERA – 7 000, WYSTAWY I WARSZTATY PLASTYCZNE – 3 000, KRAKOWSKI SALON POEZJI W GDYNI – 8 000, ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE – WARSZTATY WOKALNE DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI – 5 000, XIV EDYCJA PROGRAMU SPOŁECZNEGO MISTRZ MOWY POLSKIEJ – 50 000, FLASHBACK FESTIWAL 2014 – PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ – 10 000, V WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD POEZJI I PIOSENKI ANGIELSKIEJ MY FAVOURITE THINGS – 6 100, POŁUDNIOWE SPOTKANIA MUZYCZNE – 40 000, PIF PAF MUSIC FESTIWAL 2014 – 20 000, 13 POMORSKIE WARSZTATY FILMOWE – 45 000, GDYŃSKI FSTIWAL KULTURY STUDENCKIEJ DELFINALIA 2014 – 10 000, UPOWSZECHNIANIE KULTURY MUZYCZNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GDYNI I OKOLIC – 10 000, TEATRZYK ZAJECHAŁ DO GDYNI 2014 – 20 000, TEATR ZAJECHAŁ W GDYNI 2014 – 40 000, MEWA LITERACKA – 7 000, GDYŃSKIE IMPRESJE MUZYCZNE 2014 – 20 000, SESJA POPULARNO-NAUKOWA PT. WYSIEDLENIA POLAKÓW Z GDYNI W LATACH 1939/1945 PRZEZ OKUPANTA NIEMIECKIEGO – 5 000, WYSTAWA MULTIMEDIALNA GDYNIA 2014 – 7 000, MORSKI FESTYN Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO – 3 550, PIANO DAY U MUZYK’UFF – 7 000, X NIEMIECKOJĘZYCZNY SZKOLNY FESTIWAL TEATRALNY – 3 750, TYLKO ECHO – PAMIĘCI HENRYKA JABŁOŃSKIEGO – 7 000, PIKNIK OTWARTYCH TECHNOLOGII – 6 900, WARSZTATY LAPTOPOWE, EKSPERYMENTALNE STUDIO DŹWIĘKOWE MIASTA GDYNIA – 6 900, GDYNIA OPOWIADA – 7 000, SCENA SPOŁECZNA – 4 320, WIECZORY ORGANOWE U ŚW. ANDRZEJA – 6 900, OBRAZ + RUCH – 7 500, PROWADZENIE WARSZTATÓW Z SITODRUKU – 8 000, 100-LETNIA CHYLONIA W OBIEKTYWIE – 8 000, ŚWIROWISKO – 7 280, AKADEMIA PLANETE+ DOC PATRZ I DZIAŁAJ!/KINO INFOBOX – 8 000.

– w 2015 roku:
Akademia PLANETE+ DOC patrz i działaj/Kino InfoBox – 18 000, Dzieci piszą – 4 800, Teatr z Bliska – 18 530, Pociąg do miasta – 60 000, Teatrzyk zajechał do Gdyni – 32 300, XII Gdynia Blues Festiwal – 70 000, VIII Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy – 15 000, 14. Pomorskie Warsztaty Filmowe – 30 000, Wiosenne głosy tradycji – 10 000, Jam session jazzowe oraz bluesowe – 20 000, , Festiwal Atrakcje – inicjatywa mieszkańców – 20 000, Gdyński Festiwal Kultury Studenckiej Delfinalia 2015 – 10 000, Wieczory z muzyką organową – 8 950, Sceno-sfera – 7 000, Południowe Spotkania Muzyczne – 30 000, Fab Lab Kids Gdynia – 14 000, Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia – 6 420, Agora Kultura – 9 000, Lidzka Polonia dla Macierzy (Organizacja koncertu w Gdyni zespołu „Kresowiacy” z Lidy na Białorusi) – 3 500, Dociekania filozoficzne profesora Globusa – 8 200, Wieczory w Concertino – cykl koncertów – 4 500, Pociąg do podróży – 4 500, Motywy żydowskie w muzyce świata. Koncert muzyki klezmerskiej połączony z promocją płyty CD z okazji 30-lecia pracy artystycznej Dariusza S. Wójcika wieloletniego solisty Teatru Muzycznego w Gdyni – 4 500, Gdynia – Wagabundy 2015 – 4 500, 14. warsztaty harmonijkowe – 4 500, – Ała rzeczywistość – 4 710, Chóralne noce z gwiazdami Muzyczne Niebo – 7 950, Rodzinne warsztaty artystyczne – 1 800, Kaszuby w literaturze i filmie – 1 300, Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 27 – 9 000

 1. Informacji udziela: Olga Krzyżyńska – Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 0 58 66 88 173.
 2. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 3. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 


 

Szukasz pieniędzy na projekt kulturalny? Sprawdź aktualne programy grantowe:

Pro­gram Narodowego Centrum Kultury prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 35 roku życia) ar­ty­stów, któ­rzy mają w swoim do­rob­ku wy­bit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie sztu­ki, którą upra­wia­ją (mu­zy­ka, film, fo­to­gra­fia, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, ta­niec, li­te­ra­tu­ra, kry­ty­ka ar­ty­stycz­na). Sty­pen­dium może być prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję wła­sne­go pro­jek­tu ar­ty­stycz­ne­go, zakup in­stru­men­tów i sprzę­tu nie­zbęd­ne­go do pracy, na stu­dia i re­zy­den­cje za­gra­nicz­ne. Więcej informacji: http://nck.pl/mloda-polska/273496-mloda-polska/


Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie:
– kultury jako dziedzictwa narodowego,
– szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
– ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
– sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
– ochrony zdrowia.
Termin składania wniosków do rozpatrzenia upływa 15 dnia każdego miesiąca kończącego kwartał.Więcej informacji na stronie: http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig/konkursy-grantowe/dotacje-regulamin-i-wnioski


Celem Fundacji Batorego jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Informacje na temat terminów składania wniosków znajdują się na stronie: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/terminy_skladania_wnioskow


Beneficjentami środków Fundacji KGHM Polska Miedź mogą być fundacje, stowarzyszenia, muzea, kościoły oraz instytucje kulturalne. Celem fundacji jest między innymi ochrona oryginalnych i unikatowych w regionie, budowanie świadomości oraz utrwalanie tożsamości historycznej i narodowej czy kształtowanie wśród mieszkańców regionu wrażliwości na wartości dziedzictwa historycznego i kulturowego. Strona fundacji: http://fundacjakghm.pl/


Instytut Polski w Sztokholmie promuje w Szwecji polską kulturę i naukę, upowszechnia wiedzę na temat Polski oraz zabiega o  rozbudowywanie kontaktów pomiędzy szwedzkimi i polskimi artystami, środowiskami opiniotwórczymi oraz instytucjami kulturalnymi. Informację na temat form wsparcia można uzyskać po bezpośrednim kontakcie z Instytutem : http://www.polskainstitutet.se/pl/o_nas


Południowy Bałtyk to międzynarodowy program stworzony w celu polepszenia współpracy pomiędzy krajami położonymi w południowym basenie Morza Bałtyckiego. Lista aktualnych projektów i naborów znajduje się na stronie: http://en.southbaltic.eu/news/?lang_id=2


Kreatywna Europa to program Unii Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany w latach 2014-2020. Pełne informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://www.kreatywna-europa.eu/


Erasmus+ Młodzież to sektor realizujący działania programu Erasmus+ skierowane do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, a także do firm i instytucji mogących mieć wpływ na rozwój edukacji pozaformalnej. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/


Ambasada Holandii wspiera działania na rzecz umocnienia kultury holenderskiej za granicą. Niezbędne informacje można znaleźć pod adresem: http://poland.nlembassy.org/organization/embassy-staff/press-and-cultural-affairs/financial-support—funding/local-cultural-projects.html


Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dotuje różnorodne spotkania młodzieży: od warsztatów teatralnych poprzez wspólne obozy treningowe aż po projekty ekologiczne. Strona organizatora: http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/


Fundacja Evens wspiera trwałe projekty, które promują poszanowanie kulturowej i społecznej różnorodności w Europie w zakresie obywatelstwa europejskiego, edukacji dla pokoju oraz mediów. http://www.evensfoundation.be/pl/programy


Fundusz Wyszehradzki wspiera między innymi wspólne projekty kulturalne, naukowe i edukacyjne, wymiany młodzieży. W zależności od wyboru grantu najbliższe terminy składania wniosków to 1.06, 1.09, 1.12 lub 15.09.2015. Więcej informacji na stronie: http://visegradfund.org/grants/guidelines/


Na stronie http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/GCOP/300_29904.html znajdują się kompleksowe dane na temat wszystkich otwartych konkursów ofert na realizację  zadań publicznych ogłaszanych przed Prezydenta Miasta Gdyni oraz wiele przydanych informacji dla organizacji pożytku publicznego.


 


Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestiach związanych z pozyskiwaniem dodatkowych środków na projekt kulturalny, skontaktuj się w Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu 58 668 81 75

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *